Bijeenkomst over voltooid leven

Op donderdag 14 februari is er in de Odulphuskerk te Meliskerke een informatie- en forumavond over ‘Voltooid Leven’. Al gedurende een reeks van jaren houdt dit onderwerp velen bezig. Vragen die samenhangen met het levenseinde blijken niet alleen veelomvattend maar liggen vaak ook heel gevoelig. Veel mensen herkennen bij zichzelf dan ook de neiging deze thematiek uit de weg te gaan, zo is de indruk.

Echter, niemand ontkomt vroeg of laat aan de problematiek die samenhangt met ouder worden, met menselijk lijden, met hoe om te gaan met geliefden die vinden dat verder leven zinloos is, of ook: hoe zelf het leven in te richten wanneer het zich als kwetsbaar laat ervaren.

Dat een hoge(re) levensverwachting, met alle gevolgen daarvan, tot indringende vragen leidt moge duidelijk zijn. Op tal van plekken komen deze dan ook aan de orde, van de Tweede Kamer tot in de ziekenhuizen, van opleidingscentra voor artsen en verpleegkundigen tot in de kamer van het hospice. Welke wettelijke en medische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er wanneer het om het levenseinde gaat? Welke zaken spelen er zo al rond het einde van het menselijk leven? En wat bedoelen we eigenlijk met ‘voltooid leven’? Wanneer kun je zeggen dat een mensenleven voltooid is? Wie bepaalt dat? Wie (allemaal) heeft er iets over te zeggen? Zijn er ‘voorwaarden’ te noemen waaraan een leven moet voldoen om van ‘voltooid’ leven te kunnen spreken? En mag of moet iemand geholpen kunnen worden om zijn of haar leven te voltooien? Welke (on)mogelijkheden zijn er als het hier om gaat voor familie, voor artsen, andere zorg- of hulpverleners? Is het wellicht zinvoller de aandacht te richten op ‘voltooiing’ van het leven? En hoe dan wel?

Op deze en andere mogelijke vragen zal worden ingegaan tijdens genoemde avond in Meliskerke. Het thema zal onder andere worden belicht door een huisarts vanuit de artsenpraktijk, maar ook vanuit ervaringen op de werkvloer in Zorgcentrum De Scheldehof te Vlissingen. Daarnaast zal vanuit zorg-ethische invalshoek een bijdrage worden geleverd.

De avond heeft een algemeen karakter en is bedoeld voor alle inwoners van Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande. Maar ook gasten van buiten de zuidwesthoek van Walcheren zijn van harte welkom.

Aanvang: 20 uur, inloop met koffie / thee vanaf 19.30 uur. Toegang is vrij.

De avond is voorbereid door leden van de commissie kerkelijke activiteiten van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande.

Meer berichten