Foto: Gemeente Veere

Bodem voormalige AH locatie verontreinigd

DOMBURG - Bij de voormalige AH locatie aan de Singel in Domburg is bodemverontreiniging aangetroffen. In de periode 2016-2018 zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn toen lichte verontreinigingen met zware metalen, minerale olie en PAK

Asbest werd tijdens een onderzoek in 2017 niet aangetroffen. Recent is de bodem tot een meter onder het maaiveld bewerkt tijdens een niet gesprongen explosievenonderzoek. Na dit onderzoek bleek er asbest op het maaiveld te liggen. Ook rook de grond naar dieselolie.

Door middel van proefsleuven werd bepaald hoeveel asbest in de bodem aanwezig is. Op twee plaatsen is er meer asbest in de bodem aanwezig dan de norm toestaat. Hier is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en saneringsplicht. Ook is er een lichte verontreiniging met minerale olie en zware metalen aangetoond en een matige verontreiniging met lood. Het geval van ernstige bodemverontreiniging wordt door een gecertificeerd bedrijf gesaneerd.

De verontreiniging van het terrein vormt een belemmering voor de verkoop en herontwikkeling van de percelen. Een groot deel van de locatie moet tot een meter onder het maaiveld worden afgegraven om de kwaliteit acceptabel te maken voor herontwikkeling en verkoop.

De gemeente Veere maakt een saneringsplan en doet daarna een aanbesteding. Een gecertificeerde aannemer voert eind dit jaar de sanering uit. Naar verwachting kan het bouwrijp maken in januari 2020 verder plaatsvinden.

Meer berichten