Logo de-faam.nl


Openbare slachterij aan de Seisweg

1939: Het Middelburgs gemeentebestuur slaagt erin medewerking te krijgen van het Fonds voor Werkverruiming als besloten wordt tot de bouw van een openbaar slachthuis. Op 4 oktober besluit de gemeenteraad tot de bouw van een openbaar slachthuis. Arnemuiden is tegen. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Zeker als men beseft dat Nederland op de drempel van een wereldoorlog staat.

door Theo Rietveld

MIDDELBURG - In het jaarboek van de gemeente Middelburg van 1939 lees ik: "Het is te wenschen, dat deze laatste geen verdere moeilijkheden met zich zullen brengen en het slachthuis binnen een normalen tijd in gebruik zal kunnen worden genomen. Hiermede zal aan de bestaande toestand op slachthygiënisch gebied een einde zijn gekomen." De gemeente hoopt dan ook dat Arnemuiden zich alsnog zal aansluiten bij het nieuwe slachthuis, omdat anders de slagers in het dorp in een uitzonderingspositie dreigen te komen. Ook wordt bekend gemaakt dat de Centrale slachtplaats in Middelburg in verband met de voorgenomen verbouwing van de Rijks Hoogerburgerschool, gedoemd is te verdwijnen.

1940. De vee- en vleeskeuringsdienst merkt op dat de bouw van het openbaar slachthuis vordert dankzij de snelle manier waarop leveringscontracten zijn afgesloten.
In 1946 publiceert de gemeente een overzicht van activiteiten tijdens de bezettingsjaren. De geplande opening vindt in 1941 in besloten kring plaats. Bij deze gelegenheid bieden Middelburgse slagers een elektrische klok aan voor het slachthuis. De verdere afbouw van het complex wordt 'met grote spoed voortgezet, zodat op 16 maart 1942 de eerste twee varkens in het slachthuis konden worden geslacht.' Ook draaien voorkoelhuis, koelhuis en koelinstallatie die maand op proef. De Nederlandse Zuivelcentrale krijgt toestemming om noodrantsoenen voor eigen bevolking in het koelhuis op te slaan. "Voor de Duitsers is steeds de bestemming van dit vet, verborgen gebleven." De Duitsers huren wel enkele koelcellen en cellen in het pekelhuis maar krijgen het niet voor elkaar om in de stallen van het slachthuis paarden van de artillerie en verder manschappen op het slachthuisterrein onder te brengen. Het slachthuis maakt in haar eerste jaar zelfs winst wat veroorzaakt wordt door de komst van "een z.g. weermachtsslager die vanuit Vlissingen zich in Middelburg vestigt." In datzelfde jaar, 1943, bezoekt een aantal Duitse officieren onaangekondigd het slachthuis. Zij willen graag "de slachtingen en worstmakerij voor de duitse weermacht zelf ter hand nemen. Het slachthuis is naar hun mening, uitermate geschikt en kan zonodig, daarvoor verder worden ingericht."
Volgende week deel 2.

Reageer als eerste
Meer berichten