Foto: Anton Havelaar

Groenbestek waterschap van start

  Nieuwsflits

MIDDELBURG - Het waterschap start binnenkort met de werkzaamheden van het Groenbestek 2020/2021. Dit groenbestek voorziet in het rooien van oude en zieke bomen en vervanging hiervan door nieuwe aanplant. De rooiwerkzaamheden beginnen eind oktober en vinden op zeven locaties in Zeeland plaats. De werkzaamheden lopen door tot maart 2021.

Ook worden er op Walcheren twee bospercelen omgevormd. Slechte bomen worden verwijderd en bosschages worden flink gesnoeid, zodat ze weer ruimte hebben om te groeien.

Herplanten

In totaal worden er op zeven plekken 392 bomen en struiken gerooid en op twaalf locaties wordt er terug geplant. Het gaat om 841 bomen. Terug planten is vaak niet direct mogelijk, omdat de grond waarop de gerooide bomen stonden eerst tot rust moet komen. Dit kan een jaar duren. Wettelijk is het waterschap verplicht om gerooide beplanting binnen drie jaar terug te planten. Het vinden van geschikte terug plantlocaties is soms lastig. In overleg met de Provincie en gemeenten worden compensatielocaties gezocht.

veiligheid

et rooien van oude en zieke beplanting is in de eerste plaats nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap is gesitueerd langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeersituaties.

Landschapsbeeld

Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen. Hierbij houdt het waterschap zorgvuldig rekening met de cultuurhistorische waarde en de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de eventuele aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten.

Assortiment

Om de variatie in het landschapsbeeld te bevorderen, worden er verschillende soorten bomen en struiken aangeplant. Het assortiment aan te planten bomen bestaat uit veldesdoorn, populier, wilg en linde. Deze soorten zijn kenmerkend voor het Zeeuwse landschap. De populier kwam na de Tweede Wereldoorlog erg in zwang, omdat deze snel groeit en zo de door oorlogsgeweld verloren gegane beplanting snel kon vervangen. Echter, de maximale levensduur van een populier bedraagt 40 jaar.
De werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart 2020 afgerond zijn en worden uitgevoerd door H4a te Sas van Gent.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden